top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Delphine Veys.

De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op delphinecoacht.be.


 

Deel 1: Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – Definities Delphine Veys

Ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer BE0885223285, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Delphine Veys horen de volgende websites:

 

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

 

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Delphine Veys aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Delphine Veys.

 

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Delphine Veys, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Delphine Veys aanbiedt.

 

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

 

Website

De website delphinecoacht.be en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Delphine Veys.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten van Delphine Veys zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

1.2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Delphine Veys een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. 

1.2.4 Voor de diensten van Delphine Veys, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2.5 Delphine Veys is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Delphine Veys zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Delphine Veys beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Delphine Veys een regeling treffen naar redelijkheid.

1.2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

1.3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Delphine Veys niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Delphine Veys in het leven roepen.

1.3.2 Delphine Veys is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

1.3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Delphine Veys is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Delphine Veys samengesteld. Delphine Veys is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.3.4 Delphine Veys is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 

1.3.5 Delphine Veys kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen, workshops, retreats of andere diensten van Delphine Veys. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn. De cursussen, workshops, retreats of andere diensten aangeboden door de Delphine Veys zijn louter bedoeld als hulpmiddel bij het bevorderen van de persoonlijke groei van de deelnemers. De online trajecten zijn niet bedoeld om medische zorg of therapie van welke aard dan ook te vervangen.

1.3.6 De aansprakelijkheid van Delphine Veys overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Delphine Veys verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

1.4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Delphine Veys rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Delphine Veys.

1.4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Delphine Veys en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Delphine Veys schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Delphine Veys daardoor of in verband daarmee lijdt. Delphine Veys behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.


Artikel 5 – Vergoeding

1.5.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of het gekozen product. De prijzen staan steeds vermeld op de Website van Delphine Veys, en/of in de offerte.

1.5.2. De vermelde tarieven zijn in euro, exclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van bij te bestellen producten of diensten.

1.5.3 Wanneer de klant bij de aankoop van een product of dienst, zowel online als offline, opteert voor periodieke betalingen, verbindt deze zich ertoe om het totale bedrag te betalen, ook al beslissen ze zelf om de cursus of het coachtraject

vroegtijdig te stoppen.

1.5.4. Wanneer de bestelling door de gebruiker onmiddellijk online dient te worden betaald, wordt pas toegang gegeven tot het materiaal na succesvolle betaling, doch reeds vanaf de eerste betaling wanneer er gekozen werd voor betaling in termijnen. Bij betaling in termijnen blijft het volledige bedrag verschuldigd, ook al beëindigt of annuleert de gebruiker alvorens de diensten zijn beëindigd.

1.5.5. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal Delphine Veys een eerste herinnering sturen. Vanaf de tweede herinnering is over het openstaande factuurbedrag – zonder voorafgaande ingebrekestelling - een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 100,00 euro, tenzij een grotere schade door Delphine Veys aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.  

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze gebruikers die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen.  

1.6.2 Binnen veertien werkdagen, te rekenen van de dag, die volgt op het aangaan van een contract, heeft de gebruiker het recht om zijn opdracht of bestelling te herroepen, op voorwaarde dat men Delphine Veys hiervan schriftelijk op de hoogte brengt.

1.6.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer de gebruiker voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

1.6.4. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde diensten, noch voor de uitgevoerde dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de gebruiker of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon (zoals bv. bij workshops op maat).

1.6.5. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de diensten die de dienstverlener aanbiedt die niet bestaan uit online cursussen of e-books, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele gebruiker (bv.: eventuele nog-niet- geleverde digitale cursussen of delen hiervan, of papieren werkboek).

1.6.6. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker Delphine Veys via een ondubbelzinnige verklaring, telefonisch en per e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de gebruiker zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

1.6.7. Indien de gebruiker de overeenkomst herroept, zal Delphine Veys alle tot op dat moment van de gebruiker ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de gebruiker om de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 7 – Privacy

1.7.1 Delphine Veys zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.
 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en rechtbank

1.8.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

1.8.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Delphine Veys, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. De gebruiker is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten van Delphine Veys binnen de 7 dagen na de levering via e-mail kenbaar maken aan Delphine Veys. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.

1.8.3 In geval van blijvende betwisting dient het geschil voorgelegd te worden aan de rechtbanken te Brugge.


 

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

 

2.1. Als de gebruiker producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een (on)bepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor (on)bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Delphine Veys.

2.2 Het is niet toegestaan om deze video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Delphine Veys of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Delphine Veys hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 

2.7 Delphine Veys behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirecte schade, ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Delphine Veys doet haar best om ervoor te zorgen dat de video’s altijd beschikbaar zijn. Delphine Veys kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Delphine Veys doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Delphine Veys kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten. 

2.10 Delphine Veys kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Delphine Veys, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Delphine Veys behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming  van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest. Dit is van toepassing op de online cursussen en programma’s die beschikbaar zijn op de online academie https://delphinecoacht.thehuddle.nl.

2.14 Delphine Veys behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en offline diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Delphine Veys.

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. 

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

 

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

 

3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 4 dagen voldaan te worden.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding minimum 6 weken (min. 42 dagen) vóór aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het bedrag teruggestort minus de gemaakte kosten en administratieve kosten. Bij annuleren minder dan 6 weken van te voren, wordt er geen terugbetaling gedaan.

3.3 Delphine Veys doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Delphine Veys kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Delphine Veys kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

3.7 Delphine Veys heeft het recht offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Delphine Veys genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.

3.8 Delphine Veys heeft tevens ten alle tijde het recht om offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Delphine Veys zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.9 Delphine Veys behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Delphine Veys.

3.10 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

3.11 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

3.12 Wanneer de klant bij de aankoop van een product of dienst, zowel online als offline, opteert voor periodieke betalingen, verbindt deze zich ertoe om het totale bedrag te betalen, ook al beslissen ze zelf om de cursus of het coachtraject

vroegtijdig te stoppen.

bottom of page